دوره‌های نیمه‌خصوصی با حداقل دو زبان‌آموز تشکیل می‌شود
 در صورت به حد نصاب نرسیدن کلاس، زبان‌آموز به کلاس‌های خصوصی راهنمایی خواهد شد

جهت اطلاع از مبالغ به جدول مربوطه در سایت رجوع فرمایید