جهت اطلاع از مبالغ به جدول مربوطه در سایت رجوع فرمایید